Publikacje | Informatory

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie. Informator o zasobie archiwalnym

Piotr Matuszek, Joanna Szczepańczyk
Katowice 2009
Cena: 35 zł 5 zł

Publikacja Informator o Zasobie archiwalnym, Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Pszczynie autorstwa Piotra Matuszka i Joanny Szczepańczyk jest, podobnie jak wydany w 2007 r. Informator o zasobie katowickiego Archiwum, podstawowym środkiem ewidencyjno-informacyjnym umożliwiającym łatwe dotarcie do poszukiwanych informacji na temat zasobu pszczyńskiego Oddziału tegoż Archiwum. Celem informatora jest dostarczenie korzystającemu podstawowych informacji o wszystkich zespołach i zbiorach przechowywanych w pszczyńskim Oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach, bez względu na stopień ich opracowania. Stąd znalazły się w nim zarówno zespoły opracowane, mające w pełni przygotowane pomoce ewidencyjno-informacyjne w postaci inwentarzy, jak również zespoły częściowo tylko opracowane i zewidencjonowane na różnego rodzaju spisach oraz zespoły bez żadnej ewidencji, które dopiero sukcesywnie będą wyposażone w takie pomoce informacyjne. Informator opisuje zasób archiwalny jednego z siedmiu Oddziałów katowickiego Archiwum - Oddziału w Pszczynie.

Pszczyńskie Archiwum formalnie zostało powołane do życia w 1950 roku, jednak tradycje archiwalne Pszczyny sięgają czasów znacznie wcześniejszych z uwagi na specyficzną rolę Pszczyny w strukturach polityczno-administracyjnych Śląska jako stolicy Wolnego Państwa Stanowego (freie Standesherrschaft) - co najmniej początków XVI wieku. Stąd główny trzon zasobu tego Archiwum stanowi pozostałość po działalności kancelarii rodów panujących na Pszczynie: Piastów śląskich, Przemyślidów, Podiebradowiczów, Turzonów, von Promnitzów, von Anhaltów i von Hochbergów. Bazę lokalową zaś stanowią pomieszczenia na zamku pszczyńskim, w których były gromadzone przez wieki archiwalia tych rodów. To rzadko spotykana w skali co najmniej śląskiej ciągłość tradycji również w wymiarze wyposażenia w unikalne drewniane szafy archiwalne, które same są zabytkami.

Oddział w Pszczynie Archiwum Państwowego w Katowicach działa na obszarze historycznego powiatu pszczyńskiego, a obecnie obejmuje terytorialnie powiaty pszczyński, mikołowski, Bieruńsko-Lędziński (prócz Imielina i Chełmu Śląskiego) oraz miasto (powiat grodzki) Tychy, przechowując w swoim zasobie spuściznę archiwalną południowo-wschodniej części historycznego Górnego Śląska.

Informatorowi nadano układ oparty na wytycznych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Podstawową część informatora stanowią opisy całości zasobu - wszystkich zespołów oraz zbiorów, podzielonych na 13 grup rzeczowych. Informator dopełniają: wstęp, wykaz skrótów, indeksy: nazwisk i miejscowości występujących w zasobie archiwum. Na końcu, dla badaczy poszukujących pozostałości aktowej konkretnego, znanego im z nazwy aktotwórcy, w celu łatwiejszego odnalezienia dodano również alfabetyczny wykaz nazw zespołów i zbiorów archiwalnych zarówno w języku polskim, jak i oryginalnym, z odniesieniem do numeru pozycji w układzie informatora.

W układzie informatora wyróżniono następujące grupy rzeczowe:

 1. Organy ustawodawcze i władze naczelne
 2. Administracja ogólna
 3. Administracja specjalna
 4. Instytucje wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa
 5. Akta metrykalne i urzędy stanu cywilnego
 6. Cechy
 7. Związki zawodowe
 8. Spółdzielczość
 9. Instytucje finansowe
 10. Urzędy i instytucje gospodarcze, przedsiębiorstwa
 11. Stowarzyszenia i ruchy społeczne
 12. Instytucje nauki i oświaty
 13. Instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej
 14. Archiwa rodzinno-majątkowe, spuścizny, kolekcje i zbiory

Współwydawcą publikacji jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowywch.