O archiwum

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności Archiwum Państwowego w Katowicach

Archiwum Państwowe w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Państwowego w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz oświadczenia firmy tworzącej stronę potwierdzającego dostosowanie strony do wymogów ustawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kubasik.

E-mail: m.kubasik@katowice.ap.gov.pl

Telefon: 506 164 102, 32 208 78 80

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

Adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

E-mail: ndap@archiwa.gov.pl

Telefon: 22 565 46 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe w Katowicach (Centrala)

ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice

Budynek nr 1, budynek 2-kondygnacyjny (Dyrekcja, Administracja, Księgowość, Oddziały: Nadzoru archiwalnego, Udostępniania zasobu archiwalnego i informacji naukowej i Badań naukowych, popularyzacji i wydawnictw).
Wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy Józefowskiej. Wyposażone jest w podjazd – pochylnię z zamontowanymi poręczami dla osób niepełnosprawnych poruszających się np. na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, otwierane na zewnątrz i wyposażone w samozamykacz. W wiatrołapie umiejscowiona jest wartownia, przejście do holu ograniczone jest odpowiednio szerokimi drzwiami z zamontowanymi samozamykaczami, drzwi otwierają się do środka. Pracownia Naukowa, Biuro Obsługi Klienta oraz Sala Konferencyjna znajdują się na parterze budynku. Korytarz spełnia wymagania w zakresie szerokości i oświetlenia (naturalne światło dzienne i sztuczne), nie posiada ograniczeń komunikacyjnych tj. schody, progi, pochylnie czy uskoki. Na parterze znajduje się wydzielona i oznaczona toaleta z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Na ciągach komunikacyjnych zastosowano kontrastowość kolorów pionowych powierzchni (jasne ściany, ciemne drzwi). Natomiast nie występują oznaczenia w alfabecie Braille‘a, w części budynku brak napisów drukiem powiększonym i kontrastowym, przystosowanych dla osób słabowidzących i niedowidzących. Budynek nie został wyposażony w dźwigi osobowe i nie posiada urządzeń wspomagających obsługę petentów z upośledzeniem słuchu. Pracownia Naukowa oznaczona jest napisem – drukiem powiększonym i kontrastowym. Do wszystkich pomieszczeń obiektu występuje możliwość wejścia i poruszania się z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki archiwum, występuje wariant kontaktu z właściwym pracownikiem w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta znajdującego się na parterze. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Na przyległym do budynku głównego Archiwum Państwowego parkingu samochodowym wydzielone zostały dwa stanowiska parkingowe przeznaczone dla osób z ograniczeniami ruchowymi (niepełnosprawnych).

Budynek nr 7, budynek parterowy (Oddział Konserwacji jednostkowej i masowej oraz reprografii).
Wejście do budynku znajduje się od strony placu wewnętrznego archiwum. Brak możliwości bezpośredniego wejścia do obiektu ze względu na brak podjazdu oraz schody wewnętrzne ograniczające poruszanie się w obiekcie osób na wózkach inwalidzkich. Obiekt nie został wyposażony w toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jak również nie występują oznaczenia w alfabecie Braille‘a, drukiem powiększonym i kontrastowym. Natomiast zastosowano elementy kontrastowe na pionowych powierzchniach korytarza (jasne ściany, ciemne drzwi). Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznaczone zostały zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Ze względu na specyfikę pracy realizowanej w tym budynku pomieszczenia dostępne są wyłącznie dla pracowników z określonej grupy zawodowej.

Budynek nr 8, budynek 2-kondygnacyjny (Oddział konserwacji jednostkowej i masowej oraz reprografii; magazyny archiwalne).
Wejście do budynku od strony placu wewnętrznego archiwum, które ograniczone jest schodami. Obiektu nie wyposażono w dźwig osobowy, jak również pochylnię umożliwiającą podjazd dla osób z ograniczeniami ruchowymi, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano natomiast elementy kontrastowe pionowych powierzchni korytarza (jasne ściany, ciemne drzwi), nie występują oznaczenia w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób niedowidzących, niewidzących. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznaczone zostały zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Ze względu na specyfikę pracy realizowanej w tym budynku pomieszczenia dostępne są wyłącznie dla pracowników z określonej grupy zawodowej.

Budynek nr 9, budynek parterowy (Oddział przechowywania zasobu archiwalnego).
Wejście do budynku z poziomu „0” od strony placu wewnętrznego archiwum. Szerokość drzwi odpowiada stawianym wymogom, otwierane na zewnątrz i wyposażone w wewnętrzny samozamykacz. W obiekcie nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano elementy kontrastowe pionowych powierzchni korytarzy (jasne ściany, ciemne drzwi), nie występują oznaczenia w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących, niewidzących. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznaczone zostały zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Ze względu na specyfikę pracy realizowanej w tym budynku pomieszczenia dostępne są wyłącznie dla pracowników z określonej grupy zawodowej.

Budynek nr 10, 3-kondygnacyjny (Oddziały: Opracowania i ewidencji zasobu archiwalnego, Archiwalnej i niearchiwalnej dokumentacji osobowej i Dokumentacji kartograficznej i technicznej).
Wejście do budynku od strony placu wewnętrznego archiwum, które ograniczone jest schodami, nie występuje również pochylnia – podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak dźwigu osobowego ułatwiającego komunikację pionową, dlatego też poruszanie się w obiekcie osób z niepełnosprawnością ruchową jest znacznie utrudnione. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W wyremontowanej części budynku zastosowano elementy kontrastowe (jasne ściany, ciemne drzwi), brak oznaczeń w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidzących. Budynek nie posiada urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznaczone zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Po wcześniejszym zgłoszeniu do Pracowni Naukowej Oddziału Dokumentacji kartograficznej i technicznej oraz Czytelni Oddziału Archiwalnej i niearchiwalnej dokumentacji osobowej wskazane archiwalia i materiały niearchiwalne udostępniane są w Pracowni Naukowej w Budynku nr 1, która dostosowana jest dla osób o ograniczonej zdolności poruszania - niepełnosprawnych.

Budynki nr 5, 6, 11 – magazyny, magazyny archiwalne – pomieszczenia techniczne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. poz. 690) obiekty te klasyfikowane są jako budynki PM – produkcyjne i magazynowe. 
Najbliżej siedziby Archiwum znajdują się przystanki komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego:
Przystanki autobusowe:
Józefowiec Szpital (około 140 metrów) –linie autobusowe nr: 30, 110, 168, 193, 296, 662
Wełnowiec Gnieźnieńska (około 600 metrów) – linie autobusowe nr: 5, 27, 43, 119, 133, 170, 193, 662, 860. 
Przystanki tramwajowe:
Wełnowiec Gnieźnieńska (około 600 metrów) – linie tramwajowe nr : 13, 16. 

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

ul. Józefa Piłsudskiego 43, 43-300 Bielsko-Biała

W budynku jest jedno wejście główne zlokalizowane na parterze (poziom 0 na poziomie gruntu), do którego prowadzą schody (2 stopnie) oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych (usytuowana od strony parkingu bezpośrednio przy miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych). Wejście posiada odpowiedniej szerokości drzwi, otwierane na zewnątrz i wyposażone w samozamykacz. Przed drzwiami wejściowymi jest wystarczająca ilość miejsca do manewrowanie wózkiem inwalidzkim (ok 60 m2  terenu na jednym poziomie). Przy wejściu na wysokości ok. 140 cm znajduje się przycisk do dzwonka bezprzewodowego. Za drzwiami wejściowymi, na tym samym poziomie, znajduje się hol o powierzchni ponad 86 m2 z bezpośrednim dostępem do: szatni (ok. 12-14 metrów od drzwi wejściowych), punktu informacji (ok. 8-9 metrów od drzwi wejściowych), Pracowni Naukowej (około 10 metrów od drzwi wejściowych), toalet ogólnodostępnych i toalety dla osób niepełnosprawnych (ok. 6-7 metrów od drzwi wejściowych), sali konferencyjnej (około 8-9 metrów od drzwi wejściowych). Wejścia do Pracowni Naukowej, sali konferencyjnej, toalet są odpowiedniej szerokości i nie posiadają barier architektonicznych (nie występują ograniczenia związane z progami). Wszystkie wymienione pomieszczenia znajdują się w tzw. strefie otwartej dostępnej dla korzystających z archiwum. W związku z tym nie ma konieczności montowania tablicy informującej o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku. Pozostała część budynku co do zasady dostępna jest tylko dla pracowników archiwum lub zewnętrznych firm i służb wykonujących kontrole, przeglądy, serwisy etc. W razie konieczności do pomieszczeń na I piętrze można się dostać klatką schodową lub dźwigiem osobowo-towarowym (udźwig 2000 kg lub 26 osób, szerokość drzwi ok. 100 cm). 
Wszystkie drzwi w budynku są szerokie i poza drzwiami do pomieszczeń biurowych są wyposażone w samozamykacze. Brak jest dodatkowych uchwytów wspomagających otwieranie drzwi. Przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń zamieszczone są tabliczki informacyjne. Obok toalety na parterze umieszczone jest wizualnie oznaczenie toalety dla osób niepełnosprawnych. Podłoga w ciągach komunikacyjnych (korytarze i hole) jest antypoślizgowa. Brak oznaczeń w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidzących. Oświetlenie w budynku jest rozproszone i nie wywołuje efektu olśnienia. W budynku brak jest urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Drogi i wyjścia ewakuacyjne posiadają awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i oznakowane są zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Blisko wejścia do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych, jest wydzielone i odpowiednio oznakowane, 1 miejsce parkingowe przystosowane dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się – niepełnosprawnych.
Najbliżej siedziby Archiwum znajdują się przystanki komunikacji miejskiej:
Piłsudskiego (około 260 metrów) – linie 6, 9, 11, 13, 13W, 15, 17, 23, 31, 33, 51, 56 (również komunikacja poza miastem „Komunikacja Beskidzka”, „Konkret Bus”) 
Komorowicka Szkoła (około 260 metrów) – linie 3, 12, 17, 29 
Paderewskiego (około 200 metrów) - linie 3, 12.

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie

ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

Oddział w Cieszynie mieści się w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej. Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Menniczej. Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy Książnicy Cieszyńskiej. Drugie wejście znajdujące się od strony ul. Stromej i udostępniane jest tylko w celu realizacji dostaw towarów i usług. Ze względu na lokalizację w ścisłym centrum Cieszyna Książnica Cieszyńska nie posiada ogólnodostępnego parkingu. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta ta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy czytelni. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownicy czytelni posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu. Przed tylnym wejściem do budynku od ul. Stromej brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, natomiast wewnątrz niewłaściwe przystosowanie schodów i śliskie powierzchnie utrudniają poruszanie się po budynku. Brak bezpośredniego dostępu do windy. W przypadku zaistnienia konieczności istnieje możliwość użycia windy z pomocą pracownika posiadającego dostęp do poszczególnych przejść w budynku. Brak oznaczeń w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidzących. W budynku brak jest urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Do pomieszczeń archiwum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
Najbliżej siedziby Archiwum znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
ulica Michejdy - linie: 10, 22, 30, 32.

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 8, 44-100 Gliwice

Do 1-kondynacyjnego budynku prowadzi bezpośrednio z poziomu gruntu wejście od ul. Zygmunta Starego. Za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Wejście techniczne (pełniące również rolę wyjścia ewakuacyjnego) znajduje się w przeciwległym krańcu budynku. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze: biuro obsługi i Pracownia Naukowa. W budynku nie ma dźwigu osobowego oraz toalety przystosowanej dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się – niepełnosprawnych (jedyna toaleta znajduje się na parterze, dostępna z pomieszczenia biura obsługi). Do obiektu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille‘a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących, brak jest urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Drogi i wyjście ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa.
Najbliżej siedziby Archiwum znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, tj. Zarządu Transportu Metropolitalnego:
Gliwice, ul. Górnych Wałów  (600 metrów) – linie autobusowe 59, 60, 126, 156, 187, 194, 617, 648, 676, 677, 710, 840, 850
Gliwice, ul. Zygmunta Starego (450 metrów) – linie autobusowe: 676, 840, 850.

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie

Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna 

Oddział w Pszczynie ma swoją siedzibę w budynku Muzeum Zamkowego w Pszczynie na jednym poziomie komunikacyjnym. Do Archiwum prowadzi 1 wejście od Bramy Wybrańców 1. Do klatki schodowej prowadzą 2 schody; kolejnych kilkanaście schodów, prowadzi do drzwi wejściowych do części administracyjnej Muzeum. Jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim i skorzystanie z windy, wejściem technicznym Muzeum przez piwnicę. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze, na ekspozycji Muzeum. Aby do niej dotrzeć potrzebne są podjazdy dla wózków inwalidzkich, ponieważ kolejne do przejścia pomieszczenia mają 1-2 schody lub wysokie progi i windę. Do budynku i pomieszczeń archiwum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W części budynku prowadzącej do archiwum, brak oznaczeń w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidzących. W budynku brak jest urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Archiwum w Pszczynie nie posiada parkingu dla swoich pracowników i klientów. Ogólnodostępne parkingi znajdują się w odległości ok. 400 metrów od Archiwum. 
Najbliżej siedziby Archiwum znajdują się przystanki komunikacji miejskiej:
Pszczyna Park (około 500 metrów) - linie autobusowe: 181, A, B, D-1, D-2, F-2, Tychy, U-4
Pszczyna Plac Targowy Kopernika (około 1,2 kilometra) – linie: A, C, D-1, D-2, F-1, F-2, Strumień, U-1, U-2, U-4.

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu

ul. Solna 18, 47-400 Racibórz

Wejście główne do budynku od strony ulicy Solnej, zlokalizowane na parterze (poziom 0), do którego prowadzą schody. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych zaopatrzona w poręcze zlokalizowana jest przy wejściu znajdującym się z tyłu budynku, od strony parkingu. Wewnątrz budynku znajduje się platforma przyschodowa. Pracownia naukowa oraz biuro podawcze znajdują się na parterze budynku (poziom 0) i nie są ograniczone żadnymi schodami ani progami między pomieszczeniami. Również na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania – niepełnosprawnych. Brak jest dodatkowych uchwytów wspomagających otwieranie drzwi. Przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń zamieszczone są tabliczki informacyjne. Oświetlenie w budynku jest rozproszone i nie wywołuje efektu olśnienia. W budynku brak jest urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidzących.  Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Do pomieszczeń archiwum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Blisko wejścia do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych wydzielone są 2 miejsca parkingowe (odpowiednio oznakowane) przystosowane dla osób o ograniczonej zdolności poruszania – niepełnosprawnych.
Najbliżej siedziby Archiwum znajduje się przystanek komunikacji miejskiej:
Wojska Polskiego Szkoła - linie: 10, 13, 15

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pełna możliwość obsługi serwisu za pomocą urządzeń mobilnych, a zmiana orientacji urządzenia nie powoduje błędu. Obsługa serwisu jest dostępna za pomocą myszki oraz klawiatury. Brak jest elementów szybko błyskających na czerwono lub zmieniających jasność. Zamieszczone w nagłówku fotografie przechodzą w sposób płynny, istnieje możliwość ich zastopowania. Brak jest informacji, które są przekazywane jedynie za pomocą koloru, pozycji lub formy. Tytuły podstron są spójne i posiadają poprawną strukturę (np. Deklaracja dostępności – Archiwum Państwowe w Katowicach). Na każdej podstronie serwisu dostępna jest mapa strony oraz ogólne pole formularza wyszukiwania, które przenosi użytkownika do strony formularza szczegółowego. W momencie błędnego wypełnienia pojawia się informacja o błędzie oraz wskazówki sugerujące możliwości rozwiązania błędu.