O archiwum

Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie o dostępności
Deklaracja dostępności Archiwum Państwowego w Katowicach
Archiwum Państwowe w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Archiwum Państwowego w Katowicach.
Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Materiały zawarte na stronie internetowej Archiwum Państwowego wyłączone z ustawy o dostępności cyfrowej na podstawie art. 3. pkt 2 ustawy:
• multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
• mapy,
• treści, które nie zostały wytworzone przez Archiwum Państwowe w Katowicach,
• treści prezentujące dzieła sztuki, zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub zbiory biblioteczne.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
• Powiększanie czcionki: klawisz Ctrl i + (plus)
• Pomniejszanie czcionki: klawisz Ctrl i – (minus)
• Ustawienia domyślne czcionki: klawisz Ctrl i 0 (zero)
• Przełączanie między zakładkami: klawisz Tab
• Przewijanie strony w górę: klawisz PgUp
• Przewijanie strony w dół: klawisz PgDn

Pozostałe informacje dotyczące strony internetowej Archiwum:
• Dostępna jest pełna możliwość obsługi strony internetowej za pomocą urządzeń mobilnych, a zmiana orientacji urządzenia nie powoduje błędu. 
• Obsługa serwisu jest dostępna za pomocą myszki oraz klawiatury. 
• Brak jest elementów szybko błyskających na czerwono lub zmieniających jasność. 
• Zamieszczone w nagłówku fotografie przechodzą w sposób płynny, istnieje możliwość ich zastopowania. 
• Brak jest informacji, które są przekazywane jedynie za pomocą koloru, pozycji lub formy. 
• Tytuły podstron są spójne i posiadają poprawną strukturę (np. Deklaracja dostępności – Archiwum Państwowe w Katowicach). 
• Na każdej podstronie serwisu dostępna jest mapa strony, ogólne pole wyszukiwania oraz łącze do strony wyszukiwania szczegółowego. 
• W momencie błędnego wypełnienia formularza, pojawia się informacja o błędzie oraz wskazówki sugerujące możliwości rozwiązania błędu.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28.
Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonego audytu zewnętrznego, samooceny, elektronicznych systemów testujących zgodność strony internetowej z zapisami ustawy oraz oświadczenia firmy tworzącej stronę potwierdzającego dostosowanie strony do wymogów ustawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Matwijów.
E-mail: t.matwijow@katowice.ap.gov.pl
Telefon: 32 208 78 80
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
Adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
E-mail: ndap@archiwa.gov.pl
Telefon: 22 565 46 00
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Strona internetowa Rzecznika: https://bip.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Archiwum Państwowe w Katowicach zapewnia obsługę osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z ustawą z 19.07.2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Archiwum Państwowe w Katowicach (Centrala)
ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice
Budynek nr 1, budynek 2-kondygnacyjny (Dyrekcja, Administracja, Księgowość, Oddziały: Kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, Udostępniania zasobu archiwalnego, Popularyzacji zasobu archiwalnego).
Wejście do budynku usytuowane jest od strony ulicy Józefowskiej. Wyposażone jest w podjazd – pochylnię z zamontowanymi poręczami dla osób niepełnosprawnych poruszających się np. na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe są odpowiednio szerokie, otwierane na zewnątrz i wyposażone w samozamykacz. W wiatrołapie umiejscowiona jest wartownia, przejście do holu ograniczone jest odpowiednio szerokimi drzwiami z zamontowanymi samozamykaczami, drzwi otwierają się do środka. Czytelnia oraz Sala Konferencyjna znajdują się na parterze budynku. Korytarz spełnia wymagania w zakresie szerokości i oświetlenia (naturalne światło dzienne i sztuczne), nie posiada ograniczeń komunikacyjnych tj. schody, progi, pochylnie czy uskoki. Na parterze znajduje się wydzielona i oznaczona toaleta z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Na ciągach komunikacyjnych zastosowano kontrastowość kolorów (na parterze jasne ściany - ciemna podłoga, na piętrze jasne ściany - ciemne drzwi). Na schodach i filarach umieszczono żółto-czarną taśmę ostrzegawczą. Natomiast nie występują oznaczenia w alfabecie Braille‘a, w części budynku brak napisów drukiem powiększonym i kontrastowym, przystosowanych dla osób słabowidzących i niedowidzących. Budynek nie został wyposażony w dźwigi osobowe i nie posiada urządzeń wspomagających obsługę petentów z upośledzeniem słuchu. Czytelnia oznaczona jest napisem – drukiem powiększonym i kontrastowym. Do wszystkich pomieszczeń obiektu występuje możliwość wejścia i poruszania się z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki archiwum, występuje wariant kontaktu z wybranym pracownikiem w pomieszczeniu znajdującym się na parterze. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Na przyległym do budynku głównego Archiwum Państwowego parkingu samochodowym wydzielone zostały dwa stanowiska parkingowe przeznaczone dla osób z ograniczeniami ruchowymi (niepełnosprawnych).
Budynek nr 7, budynek parterowy (Oddział zabezpieczenia zasobu archiwalnego – sekcja konserwacji masowej).
Wejście do budynku znajduje się od strony placu wewnętrznego archiwum. Brak możliwości bezpośredniego wejścia do obiektu ze względu na brak podjazdu oraz schody wewnętrzne ograniczające poruszanie się w obiekcie osób na wózkach inwalidzkich. Obiekt nie został wyposażony w toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jak również nie występują oznaczenia w alfabecie Braille‘a, drukiem powiększonym i kontrastowym. Natomiast zastosowano elementy kontrastowe na pionowych powierzchniach korytarza (jasne ściany, ciemne drzwi). Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznaczone zostały zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Ze względu na specyfikę pracy realizowanej w tym budynku pomieszczenia dostępne są wyłącznie dla pracowników z określonej grupy zawodowej.
Budynek nr 8, budynek 2-kondygnacyjny (Oddział zabezpieczenia zasobu archiwalnego; magazyny archiwalne).
Wejście do budynku od strony placu wewnętrznego archiwum, które ograniczone jest schodami. Obiektu nie wyposażono w dźwig osobowy, jak również pochylnię umożliwiającą podjazd dla osób z ograniczeniami ruchowymi, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano natomiast elementy kontrastowe pionowych powierzchni korytarza (jasne ściany, ciemne drzwi), nie występują oznaczenia w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób niedowidzących, niewidzących. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznaczone zostały zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Ze względu na specyfikę pracy realizowanej w tym budynku pomieszczenia dostępne są wyłącznie dla pracowników z określonej grupy zawodowej.
Budynek nr 9, budynek parterowy (Oddział ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego).
Wejście do budynku z poziomu „0” od strony placu wewnętrznego archiwum. Szerokość drzwi odpowiada stawianym wymogom, otwierane na zewnątrz i wyposażone w wewnętrzny samozamykacz. W obiekcie nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano elementy kontrastowe pionowych powierzchni korytarzy (jasne ściany, ciemne drzwi), nie występują oznaczenia w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących, niewidzących. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznaczone zostały zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Ze względu na specyfikę pracy realizowanej w tym budynku pomieszczenia dostępne są wyłącznie dla pracowników z określonej grupy zawodowej.
Budynek nr 10, 3-kondygnacyjny (Oddziały: Kształtowania narodowego zasobu archiwalnego – sekcja dokumentacji niearchiwalnej i akt wyborczych, Ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego). Wejście do budynku od strony placu wewnętrznego archiwum, które ograniczone jest schodami, nie występuje również pochylnia – podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak dźwigu osobowego ułatwiającego komunikację pionową, dlatego też poruszanie się w obiekcie osób z niepełnosprawnością ruchową jest znacznie utrudnione. Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W wyremontowanej części budynku zastosowano elementy kontrastowe (jasne ściany, ciemne drzwi), brak oznaczeń w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidzących. Budynek nie posiada urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznaczone zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Po wcześniejszym zgłoszeniu w oddziale udostępniania zasobu archiwalnego lub oddziale ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego wskazane archiwalia i materiały niearchiwalne udostępniane są w Czytelni w Budynku nr 1, która dostosowana jest dla osób o ograniczonej zdolności poruszania - niepełnosprawnych.
Budynki nr 5, 6, 11 – magazyny, magazyny archiwalne – pomieszczenia techniczne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. poz. 690) obiekty te klasyfikowane są jako budynki PM – produkcyjne i magazynowe.

Najbliżej siedziby Archiwum znajdują się przystanki komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego:
Przystanki autobusowe:
Józefowiec Szpital (około 140 metrów) –linie autobusowe nr: 30, 110, 168, 193, 296, 662, M11
Wełnowiec Gnieźnieńska (około 600 metrów) – linie autobusowe nr: 5, 27, 43, 133, 193, 662, M25, M28. 
Przystanki tramwajowe:
Wełnowiec Gnieźnieńska (około 600 metrów) – linie tramwajowe nr : 13, 16.

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
ul. Józefa Piłsudskiego 43, 43-300 Bielsko-Biała
W budynku jest jedno wejście główne zlokalizowane na parterze (poziom 0 na poziomie gruntu), do którego prowadzą schody (2 stopnie) oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych (usytuowana od strony parkingu bezpośrednio przy miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych). Wejście posiada odpowiedniej szerokości drzwi, otwierane na zewnątrz i wyposażone w samozamykacz. Przed drzwiami wejściowymi jest wystarczająca ilość miejsca do manewrowanie wózkiem inwalidzkim (ok 60 m2  terenu na jednym poziomie). Przy wejściu na wysokości ok. 140 cm znajduje się przycisk do dzwonka bezprzewodowego. Za drzwiami wejściowymi, na tym samym poziomie, znajduje się hol o powierzchni ponad 86 m2 z bezpośrednim dostępem do: szatni (ok. 12-14 metrów od drzwi wejściowych), punktu informacji (ok. 8-9 metrów od drzwi wejściowych), czytelni (około 10 metrów od drzwi wejściowych), toalet ogólnodostępnych i toalety dla osób niepełnosprawnych (ok. 6-7 metrów od drzwi wejściowych), sali konferencyjnej (około 8-9 metrów od drzwi wejściowych). Wejścia do czytelni, sali konferencyjnej, toalet są odpowiedniej szerokości i nie posiadają barier architektonicznych (nie występują ograniczenia związane z progami). Wszystkie wymienione pomieszczenia znajdują się w tzw. strefie otwartej dostępnej dla korzystających z archiwum. W związku z tym nie ma konieczności montowania tablicy informującej o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku. Pozostała część budynku co do zasady dostępna jest tylko dla pracowników archiwum lub zewnętrznych firm i służb wykonujących kontrole, przeglądy, serwisy etc. W razie konieczności do pomieszczeń na I piętrze można się dostać klatką schodową lub dźwigiem osobowo-towarowym (udźwig 2000 kg lub 26 osób, szerokość drzwi ok. 100 cm). 
Wszystkie drzwi w budynku są szerokie i poza drzwiami do pomieszczeń biurowych są wyposażone w samozamykacze. Brak jest dodatkowych uchwytów wspomagających otwieranie drzwi. Przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń zamieszczone są tabliczki informacyjne. Obok toalety na parterze umieszczone jest wizualnie oznaczenie toalety dla osób niepełnosprawnych. Podłoga w ciągach komunikacyjnych (korytarze i hole) jest antypoślizgowa. Brak oznaczeń w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidzących. Oświetlenie w budynku jest rozproszone i nie wywołuje efektu olśnienia. W budynku brak jest urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Drogi i wyjścia ewakuacyjne posiadają awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i oznakowane są zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Blisko wejścia do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych, jest wydzielone i odpowiednio oznakowane, 1 miejsce parkingowe przystosowane dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się – niepełnosprawnych.
Najbliżej siedziby Archiwum znajdują się przystanki komunikacji miejskiej:
Piłsudskiego (około 260 metrów) – linie 6, 9, 11, 13, 13W, 15, 17, 23, 31, 33, 51, 56 (również komunikacja poza miastem „Komunikacja Beskidzka”, „Konkret Bus”) 
Komorowicka Szkoła (około 260 metrów) – linie 3, 12, 17, 29 
Paderewskiego (około 200 metrów) - linie 3, 12.
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie
ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn
Oddział w Cieszynie mieści się w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej. Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Menniczej. Wejście to jest ogólnodostępne w godzinach pracy Książnicy Cieszyńskiej. Drugie wejście znajdujące się od strony ul. Stromej i udostępniane jest tylko w celu realizacji dostaw towarów i usług. Ze względu na lokalizację w ścisłym centrum Cieszyna Książnica Cieszyńska nie posiada ogólnodostępnego parkingu. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta ta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy czytelni. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownicy czytelni posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu. Przed tylnym wejściem do budynku od ul. Stromej brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, natomiast wewnątrz niewłaściwe przystosowanie schodów i śliskie powierzchnie utrudniają poruszanie się po budynku. Brak bezpośredniego dostępu do windy. W przypadku zaistnienia konieczności istnieje możliwość użycia windy z pomocą pracownika posiadającego dostęp do poszczególnych przejść w budynku. Brak oznaczeń w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidzących. W budynku brak jest urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Do pomieszczeń archiwum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
Najbliżej siedziby Archiwum znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, przy ulicy Michejdy - linie: 10, 22, 30, 32.
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 8, 44-100 Gliwice
Do 1-kondynacyjnego budynku prowadzi bezpośrednio z poziomu gruntu wejście od ul. Zygmunta Starego. Za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Wejście techniczne (pełniące również rolę wyjścia ewakuacyjnego) znajduje się w przeciwległym krańcu budynku. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są pomieszczenia na parterze: biuro obsługi i czytelnia. W budynku nie ma dźwigu osobowego oraz toalety przystosowanej dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się – niepełnosprawnych (jedyna toaleta znajduje się na parterze, dostępna z pomieszczenia biura obsługi). Do obiektu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille‘a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących, brak jest urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Drogi i wyjście ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa.
Najbliżej siedziby Archiwum znajdują się przystanki komunikacji miejskiej przy ul. Górnych Wałów  (600 metrów) – linie autobusowe 59, 60, 126, 156, 187, 194, 617, 648, 676, 677, 710, 840, 850 oraz ul. Zygmunta Starego (450 metrów) – linie autobusowe: 676, 840, 850.
Archiwum Państwowe w Katowicach - Czytelnia w Pszczynie
Brama Wybrańców 1, 43-200 Pszczyna 
Czytelnia w Pszczynie ma swoją siedzibę w budynku Muzeum Zamkowego w Pszczynie na jednym poziomie komunikacyjnym. Do czytelni prowadzi 1 wejście od Bramy Wybrańców 1. Do klatki schodowej prowadzą 2 schody; kolejnych kilkanaście schodów, prowadzi do drzwi wejściowych do części administracyjnej Muzeum. Jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim i skorzystanie z windy, wejściem technicznym Muzeum przez piwnicę. Czytelnia nie dysponuje toaletą dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i pomieszczeń czytelni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W części budynku prowadzącej do czytelni, brak oznaczeń w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidzących. W budynku brak jest urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Czytelnia w Pszczynie nie posiada parkingu dla swoich pracowników i klientów. Ogólnodostępne parkingi znajdują się w odległości ok. 400 metrów od czytelni. 
Najbliżej czytelni znajdują się przystanki komunikacji miejskiej:
Pszczyna Park (około 500 metrów) - linie autobusowe: 181, A, B, D-1, D-2, F-2, Tychy, U-4
Pszczyna Plac Targowy Kopernika (około 1,2 kilometra) – linie: A, C, D-1, D-2, F-1, F-2, Strumień, U-1, U-2, U-4.
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Raciborzu
ul. Solna 18, 47-400 Racibórz
Wejście główne do budynku od strony ulicy Solnej, zlokalizowane na parterze (poziom 0), do którego prowadzą schody. Pochylnia dla osób niepełnosprawnych zaopatrzona w poręcze zlokalizowana jest przy wejściu znajdującym się z tyłu budynku, od strony parkingu. Wewnątrz budynku znajduje się platforma przyschodowa. Czytelnia oraz biuro podawcze znajdują się na parterze budynku (poziom 0) i nie są ograniczone żadnymi schodami ani progami między pomieszczeniami. Również na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania – niepełnosprawnych. Brak jest dodatkowych uchwytów wspomagających otwieranie drzwi. Przy drzwiach do poszczególnych pomieszczeń zamieszczone są tabliczki informacyjne. Oświetlenie w budynku jest rozproszone i nie wywołuje efektu olśnienia. W budynku brak jest urządzeń wspomagających obsługę klientów niedosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille‘a, druku powiększonego oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidzących.  Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z Polską Normą znakami bezpieczeństwa. Do pomieszczeń archiwum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Blisko wejścia do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych wydzielone są 2 miejsca parkingowe (odpowiednio oznakowane) przystosowane dla osób o ograniczonej zdolności poruszania – niepełnosprawnych.
Najbliżej siedziby Archiwum znajduje się przystanek komunikacji miejskiej:
Wojska Polskiego Szkoła - linie: 10, 13, 15
W Archiwum Państwowym w Katowicach oraz oddziałach zamiejscowych jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (online) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.