Publikacje | Informatory

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym

I. Frołow, B. Małusecki, P. Matuszek, J. Wolanin
Katowice 2012
Cena: 33 zł

Informator o zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach autorstwa Izabeli Frołow, Bogusława Małuseckiego, Piotra Matuszka i Janiny Wolanin jest, podobnie jak wcześniej wydane informatory: Centrali w Katowicach (2007 r.) oraz oddziałów zamiejscowych Archiwum w Pszczynie (2009 r.) oraz w Cieszynie (2009 r.), podstawowym środkiem ewidencyjno-informacyjnym umożliwiającym łatwe dotarcie do poszukiwanych informacji na temat zasobu gliwickiego Oddziału tegoż Archiwum. Dostarcza on korzystającemu podstawowych informacji o wszystkich zespołach i zbiorach przechowywanych w gliwickim Oddziale Archiwum Państwowego w Katowicach, bez względu na stopień ich opracowania. Stąd znalazły się w nim zarówno zespoły opracowane, mające w pełni przygotowane pomoce ewidencyjno-informacyjne w postaci inwentarzy, jak również zespoły częściowo tylko opracowane i zewidencjonowane na różnego rodzaju spisach oraz zespoły bez żadnej ewidencji, które dopiero sukcesywnie będą wyposażone w takie pomoce informacyjne.

Gliwicki oddział Archiwum Państwowego w Katowicach został utworzony w 1950 roku na bazie Archiwum Miejskiego, które jako archiwum historyczne zostało powołane do życia w 1936 roku. Zgromadzone wówczas archiwalia do dzisiaj stanowią dużą część najstarszego zasobu oddziału. Warte podkreślenia jest, że gliwicki oddział mieści się w tym samym budynku, który w 1936 roku został zaadaptowany na potrzeby Archiwum Miejskiego (Stadtarchiv) i nadal w użyciu jest część archiwalnego wyposażenia z tego okresu. Chlubą oddziału jest bogaty zbiór czasopism regionalnych od XVIII wieku i księgozbiór liczący ponad 13 tysięcy woluminów, w tym również starodruków.

Oddział w Gliwicach Archiwum Państwowego w Katowicach działa na obszarze powiatu ziemskiego gliwickiego oraz dwu miast na prawach powiatu: Gliwic i Zabrza, przechowując w swoim zasobie spuściznę archiwalną fragmentu centralnej części historycznego Górnego Śląska.

Informatorowi nadano układ oparty na wytycznych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Podstawową część informatora stanowią opisy całości zasobu - wszystkich zespołów oraz zbiorów, podzielonych na 13 grup rzeczowych. Informator dopełniają: wstęp, wykaz skrótów, indeksy: nazwisk i miejscowości występujących w zasobie archiwum. Na końcu, dla badaczy poszukujących pozostałości aktowej konkretnego, znanego im z nazwy aktotwórcy, w celu łatwiejszego odnalezienia dodano również alfabetyczny wykaz nazw zespołów i zbiorów archiwalnych zarówno w języku polskim, jak i oryginalnym, z odniesieniem do numeru pozycji w układzie informatora.

W układzie informatora wyróżniono następujące grupy rzeczowe:

 1. Administracja ogólna
 2. Administracja specjalna
 3. Instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości
 4. Akta metrykalne i urzędy stanu cywilnego
 5. Instytucje wyznaniowe
 6. Cechy
 7. Spółdzielczość
 8. Instytucje finansowe
 9. Urzędy i instytucje gospodarcze, przedsiębiorstwa
 10. Stowarzyszenia, związki i ruchy społeczne
 11. Instytucje nauki, oświaty i kultury
 12. Instytucje ochrony zdrowia
 13. Archiwa rodzinno-majątkowe, spuścizny, kolekcje i zbiory

Współwydawcą publikacji jest Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.