Publikacje | Informatory

Archiwum Państwowe w Katowicach. Informator o zasobie archiwalnym

Opracowanie zbiorowe pod redakcją Piotra Matuszka
Warszawa 2007

Publikacja Informator o zasobie archiwalnym, Archiwum Państwowego w Katowicach, opracowanie zbiorowe pod redakcją Piotra Matuszka jest podstawowym środkiem ewidencyjno-informacyjnym umożliwiającym łatwe dotarcie do poszukiwanych informacji na temat zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Jego celem jest dostarczenie potencjalnemu korzystającemu podstawowych informacji o wszystkich zespołach i zbiorach przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach, bez względu na stopień ich opracowania. Stąd znalazły się w nim zarówno zespoły opracowane, posiadające w pełni przygotowane pomoce ewidencyjno-informacyjne w postaci inwentarzy, jak również zespoły częściowo tylko opracowane i zewidencjonowane na różnego rodzaju spisach oraz zespoły bez żadnej ewidencji, które dopiero sukcesywnie będą wyposażone w takie pomoce informacyjne. Informator opisuje zasoby archiwalne zgromadzone w Katowicach, nie obejmuje zasobu siedmiu oddziałów zamiejscowych Archiwum, tj. w: Bielsku-Białej, Cieszynie, Gliwicach, Oświęcimiu, Pszczynie, Raciborzu i Żywcu. z których trzy (w Cieszynie, Oświęcimiu i Raciborzu) dysponują już wydanymi informatorami, a pozostałe otrzymają je w najbliższym czasie.

Informatorowi nadano układ oparty na wytycznych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Podstawową część informatora stanowią opisy całości zasobu - wszystkich zespołów oraz zbiorów. Informator dopełniają: wstęp, wykaz skrótów oraz indeksy: nazw miejscowości oraz nazwisk osób występujących w nazwach i opisach zespołów i zbiorów. Główna część informatora, czyli opisy zawierające charakterystyki poszczególnych zespołów archiwalnych, podzielona została na grupy rzeczowe, a następnie na podgrupy i grupy dalszego rzędu, w zależności od potrzeb.

W układzie informatora wyróżniono następujące grupy rzeczowe:

 1. Organy ustawodawcze i władze naczelne
 2. Administracja ogólna
 3. Administracja specjalna
 4. Instytucje wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa
 5. Akta metrykalne i urzędy stanu cywilnego
 6. Instytucje wyznaniowe
 7. Cechy, związki rzemieślnicze
 8. Samorząd gospodarczy, zawodowy i związki zawodowe
 9. Spółdzielczość
 10. Instytucje finansowe
 11. Urzędy i instytucje gospodarcze, przedsiębiorstwa
 12. Stowarzyszenia i związki
 13. Partie polityczne, organizacje i ruchy społeczne
 14. Instytucje nauki, oświaty i kultury
 15. Instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej
 16. Archiwa rodzinno-majątkowe
 17. Zbiory, kolekcje i spuścizny