Zasady uzyskiwania

Załatwianie spraw

Archiwum Państwowe w Katowicach przyjmuje sprawy kierowane osobiście, pisemnie pocztą tradycyjną, a także za pomocą faksu i poczty elektronicznej. Zgodnie z obowiązującą Archiwa Państwowe Instrukcją Kancelaryjną (stanowiącą załącznik nr 1 do Rozporządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 8 grudnia 1998 roku) każde pismo jest dekretowane przez Dyrektora Archiwum, bądź osobę przez niego upoważnioną i poprzez nadanie znaku sprawy, rejestrowane w sekretariacie Archiwum. Następnie pismo trafia do kierownika komórki organizacyjnej, której zakres kompetencji odpowiada przedstawionej w piśmie sprawie. Kierownicy kierują pismo do poszczególnych pracowników merytorycznych. Pracownicy załatwiają sprawę zgodnie z dyspozycjami przełożonych, przygotowują projekt odpowiedzi i po zaaprobowaniu jej przez przełożonego przekazują do sekretariatu Archiwum. Sekretariat przedkłada pismo do podpisu Dyrektorowi Archiwum lub osobie przez niego upoważnionej, sprawdza pod względem formalnym i wysyła pod wskazany adres. Kierownicy oddziałów Archiwum podpisują pisma w zakresie posiadanych upoważnień.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. "Kodeks Postępowania Administracyjnego" (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać wskazanie:

osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,

adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,

przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W przypadku braku powyższych danych w korespondencji prosimy o ich uzupełnienie i ponowne przesłanie.Archiwum Państwowe w Katowicach wprowadziło w dniu 12 lipca 2005 r. Procedurę obsługi klienta. Jest ona dostępna dla interesantów w siedzibie urzędu oraz oddziałach zamiejscowych, w miejscach umożliwiających wolny do niej dostęp oraz na stronie internetowej.

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe uiszczane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Do opłat powinny być stosowane określone ustawowo zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.

Wysokość wybranych opłat skarbowych

Wymagana opłata skarbowa za zaświadczenia (w tym również uwierzytelnione kopie i odpisy dokumentów) wydawane przez archiwa państwowe oraz za złożenie pełnomocnictwa:


Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty skarbowej

Wydanie zaświadczenia na podstawie dokumentów

17,00

Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej strony

5,00

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (jego odpis, wypis lub kopia) - od każdego stosunku pełnomocnictwa, również od pełnomocnictw substytucyjnych

17,00

Sposób regulowania opłaty

Wnioskodawca jest zobowiązany do uregulowania opłaty skarbowej gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, w zależności od rodzaju czynności:

  • od wydania zaświadczenia, dokonania czynności urzędowej - na konto organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu, który wydał zaświadczenie, dokonał czynności urzędowej (dla Archiwum Państwowego w Katowicach i Oddziałów Zamiejscowych organem właściwym jest Urząd Miasta Katowice),
  • od złożenia pełnomocnictwa - na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu (dla Archiwum Państwowego w Katowicach organem właściwym jest Urząd Miasta Katowice, dla Oddziałów Zamiejscowych - urząd miasta w którym siedzibę ma oddział.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej powinien zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko lub nazwa instytucji zobowiązanej do wpłaty,
  • sprawa (np. wydanie zaświadczenia przez Archiwum Państwowe w Katowicach do sprawy...),
  • wysokość opłaty (np. 17 zł).