Zapraszamy do QUIZU Zgadnij czyj to podpis/autograf?

Autografy znanych postaci od wieków wzbudzają duże zainteresowanie nie tylko ze względu na ich wartość finansową, ale przede wszystkim na magię obcowania z postaciami znanymi z kart historii. Ze względu na swoją funkcję gromadzenia i przechowywania dokumentacji historycznej archiwa państwowe w Polsce, w tym Archiwum Państwowe w Katowicach, również posiadają w swoich zasobach podpisy władców, polityków, artystów, hierarchów kościelnych czy sportowców.

W Europie w okresie średniowiecza był w zastosowaniu jedynie monogram, który często niepiśmienny władca nanosił na gotowy już dokument, dopiero od połowy XIV wieku własnoręczny podpis został wprowadzony do szerszego użycia, a na przełomie XV i XVI wieku, stał się standardem w przypadku królów i książąt. W Polsce własnoręczny podpis królewski, potwierdzający moc prawną dokumentu pojawił się za panowania Jana Olbrachta (1492–1501). W okresie renesansu pojawienie się kultury pisania listów, pamiętników, dzienników, przyczyniło się do wzrostu liczby własnoręcznych podpisów, zaś wzrastająca od XVII wieku alfabetyzacja społeczeństwa europejskiego oraz pojawienie się masowej dokumentacji w XX wieku spowodowały lawinowy wzrost ilości autografów oraz jego demokratyzację.

Zapraszamy Państwa do zabawy w odgadywanie, kto podpisał przygotowane przez nas dokumenty. Są wśród nich autografy władców oraz polityków polskich i europejskich, duchownych i działaczy kultury.

Zaprezentowano autografy 15 postaci, które zostały ponumerowane, a prawidłowe odpowiedzi podano odpowiednio w numeracji od 1 do 15. Jak niektóre postacie, których autografy zaprezentowaliśmy, niewiele Ci mówią, sprawdź kto to był. O nich znajdziesz wiele informacji w Archiwum Państwowym w Katowicach.

Osoby zainteresowane tą tematyką zachęcamy do skorzystania z publikacji katowickiego Archiwum: B. Kalinowska-Wójcik, M. Węcki: „Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy…”. Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Katowice 2015 (publikacja ciągle do nabycia w Archiwum)