Wskazówki dla autorów i recenzentów

„Szkice Archiwalno-Historyczne” (ISSN 1508-275X) to periodyk wydawany przez Archiwum Państwowe w Katowicach od 1998 roku. Powstał on z inicjatywy prof. dr hab. Edwarda Długajczyka, pod redakcją którego ukazały się dwa numery czasopisma: nr 1 w 1998 roku oraz nr 2 w 2000 roku. Od 2007 roku ukazuje się już regularnie co roku, ponadto wydawane są numery specjalne, jak nr 8 w 2011 roku. Czasopismo publikuje teksty zarówno z zakresu historii, głównie z dziejów Śląska, jak i szeroko rozumianej archiwistyki oraz źródłoznawstwa.

Materiały publikowane w periodyku zaopatrzone są w streszczenia w językach niemieckim i angielskim. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Tomy starsze niż dwa lata zostają umieszczone on-line na stronie archiwum (tomy on-line).

Redaktorem naczelnym od 2007 roku jest dr hab. Piotr Greiner, zastępcą redaktora naczelnego dr Barbara Kalinowska-Wójcik, a sekretarzem Sławomira Krupa.

Do Komitetu Naukowego zaproszono uznanych naukowców z kraju i z zagranicy. W skład Komitetu wchodzą: prof. dr hab. Marek Czapliński z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Edward Długajczyk z Muzeum Śląskiego w Katowicach, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr Wilfried Reininghaus z Düsseldofu, dr Roman Smolorz z Archiwum Miejskiego w Ratyzbonie oraz prof. PhDr. Aleš Zářický z Uniwersytetu w Ostrawie.

Od 2011 roku „Szkice Archiwalno-Historyczne” są naukowym czasopismem parametryzowanym - zostały umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista „B”, obszar nauki „H”) z 6 punktami (za 2010 rok), a w 2012 roku z 4 punktami (za 2011 rok). Ocena czasopisma dokonywana jest corocznie. Za 2016 rok „Szkice Archiwalno-Historyczne” otrzymały 4 punkty na liście „B” czasopism parametryzowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2021 r. „Szkice Archiwalno-Historyczne” zostały dopisane na listę czasopism parametryzowanych z przyznanymi 20 punktami. Żródło: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Ponadto od 2013 roku pomyślnie przechodzi ono proces ewaluacji IC Journals Master List i w 2015 roku zostało ocenione według wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 28,12 punktów.

Odnotowane jest również na H-Soz-u-Kult Institut für Geschichtswissenschafen der Humbold-Universität zu Berlin.