komunikat

Utrudnienia w dostępie do dokumentacji osobowej i płacowej oraz przebiegu studiów

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że z uwagi na podjęte działania związane z termomodernizacją budynków, czas oczekiwanie na załatwienie sprawy w zakresie uzyskiwania potwierdzeń z dokumentacji osobowej i płacowej oraz przebiegu studiów tj. okres od wpłynięcia wniosku do Archiwum do jego realizacji może się wydłużyć do trzech miesięcy.
Jeżeli wydanie dokumentacji podlega opłacie, wówczas czas oczekiwania na wykonanie liczy się od dnia  zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Archiwum. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wpływ na czas realizacji wniosku ma:
•    Kolejność wpłynięcia wniosku (wnioski realizowane są według kolejności wpływu)
•    Kompletność wniosku (własnoręczny podpis, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty, pełne dane wraz z adresem zamieszkania i nazwą zakładu pracy, wykazanie interesu prawnego wraz ze stosowną dokumentacją)
•    Ilość przygotowanych dokumentów (wniosek o komplet dokumentów tj. zaświadczenie o zarobkach, karty wynagrodzeń lub listy płac i kopia świadectwa pracy  będzie realizowany dłużej niż wniosek o przygotowanie kopii świadectwa pracy)
•    Rodzaj dostępnej dokumentacji płacowej
•    Stanu technicznego dokumentacji
Poza kolejnością rozpatrywane są jedynie te sprawy, w których strona ze względu na swoją sytuację osobistą i finansową jest w szczególnie trudnym położeniu (np. renty rodzinne, renty chorobowe itd.), co należy poprzeć stosowną dokumentacją.

Informację o miejscu przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej poszukiwanego zakładu pracy można sprawdzić również samodzielnie w bazie danych „Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej”