Opiniowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych niepaństwowych jednostek organizacyjnych

Opiniowaniu podlegają normatywy kancelaryjno-archiwalne:

  • Instrukcja kancelaryjna
  • Jednolity rzeczowy wykaz akt
  • Instrukcja archiwalna

Jednostki organizacyjne przekazują do zaopiniowania normatywy kancelaryjno-archiwalne w jednym egzemplarzu.

W przypadku gdy otrzymane dokumenty nie mogą stanowić podstawy wydania opinii odnoszącej się do normatywów, Archiwum zwraca się pisemnie lub telefonicznie o uzupełnienie dokumentów.

W przypadku niemożności załatwienia sprawy, Archiwum poucza wnioskodawcę o dalszej drodze postępowania.

Sporządzona odpowiedź Archiwum Państwowego może być opinią pozytywną lub ujmować uwagi odnoszące się do opiniowanych normatywów.