Opiniowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej przez podmioty niepaństwowe

Wniosek o zaopiniowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej powinien zawierać następujące dokumenty:

  • pismo przewodnie podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej
  • spis dokumentacji niearchiwalnej

Wymagane jest, aby każda strona spisu dokumentacji niearchiwalnej została opieczętowana pieczęcią firmową jednostki organizacyjnej.

Do wniosku sporządzonego przez Przechowawcę należy dołączyć pełnomocnictwo kierownika zlikwidowanej jednostki organizacyjnej.

W przypadku jednostki organizacyjnej postawionej w stan likwidacji lub upadłości wniosek na brakowanie dokumentacji może podpisać tylko Likwidator lub Syndyk Masy Upadłości.

W piśmie skierowanym do wnioskodawcy Archiwum ujmuje wszystkie zastrzeżenia odnoszące się do brakowanej dokumentacji lub wyraża opinię pozytywną.

W przypadku gdy otrzymane dokumenty nie mogą stanowić podstawy wydania opinii, Archiwum zwraca się pisemnie lub telefonicznie o uzupełnienie wniosku.

W przypadku niemożności załatwienia sprawy, Archiwum poucza wnioskodawcę o dalszej drodze postępowania.