Pozostałe | Projekty | | Kultura+

Kultura+

Projekty digitalizacyjne dofinansowane ze środków programu wieloletniego Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny.

Archiwum Państwowe w Katowicach prowadzi digitalizację własnego zasobu co najmniej od przełomu XX/XXI wieku. Początkowe próby zabezpieczania zasobu w taki nowoczesny sposób, które były realizowane obok podstawowej techniki jakim było mikrofilmowanie, nie odpowiadają niestety dzisiejszym wymogom stawianym publikowaniu kopii cyfrowych. Brakowało wówczas tak środków technicznych jak i standaryzacji kryteriów metodycznych, czyli obecnie stosowanego "Katalogu praktyk i standardów digitalizacji materiałów archiwalnych". Stąd skany z tego okresu są udostępniane jedynie użytkownikom w pracowniach naukowych katowickiego Archiwum.

Ważnym doświadczeniem katowickiego Archiwum w tej materii był udział w projekcie Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego realizowanym w latach 2007-2009, sfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach tego projektu Archiwum zdigitalizowało najcenniejsze obiekty archiwalne z zasobu cieszyńskie oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach, które sukcesywnie są publikowane w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach, której katowickie Archiwum jest od 2009 roku uczestnikiem.

Istotne znaczenie w działaniach digitalizacyjnych Archiwum, tak od strony technologicznej jak i organizacyjnej, był realizowany etapami w latach 2005-2011 projekt "Powstania Śląskie", w wyniku którego bezpośrednio (w Archiwum) lub pośrednio (dzięki zabiegom organizacyjno-finansowym Archiwum) zcyfryzowano ponad 587 tysięcy dokumentów wytworzonych lub dotyczących dziejów powstań śląskich (1919-1921) i plebiscytu górnośląskiego (1921 r.) przechowywanych w polskich placówkach archiwalnych: Instytucie im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie i Archiwum Państwowym w Katowicach. Działania te zostały sfinansowane przez różne podmioty (Ministerstwo Obrony Narodowej, Śląski Urząd Marszałkowski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), ale co najważniejsze w 2011 roku Archiwum w drodze konkursowej uzyskało dotację z programu "Dziedzictwo Cyfrowe", która umożliwiła digitalizację materiałów z okresu powstań śląskich z własnego zasobu. Zostały one umieszczone w 2013 roku na portalu www.szukajwarchiwach.pl. Instytut im. Józefa Piłsudskiego oraz Centralne Archiwum Wojskowe opublikowało skany z własnych zasobów na swoich portalach.

Dzięki w ten sposób zebranym doświadczeniom Archiwum Państwowe w Katowicach od 2012 roku przystępowało do konkursów organizowanych w ramach programu KULTURA+ przez Narodowy Instytut Audiowizualny.